Distances līgums

 1. Šis distances līgums attiecas uz jebkuru ar vietnes www.games4you.lv starpniecību noslēgtu pirkuma līgumu un regulē attiecības starp Pārdevēju un klientu.

 2.Pārdevējs ir SIA „Furors BF” , reģistrācijas nr.40003963858, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības iela 186, LV-1012. Klients ir fiziska persona, kas iegādājas preci vietnē www.games4you.lv ar saimniecisko darbību nesaistītam patēriņam.

 3. Preces raksturojums ir norādīts pie katras preces.

 4. Visas cenas internetveikalā www.games4you.lv ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli. Internetveikala katalogā norādītās cenas ir spēkā dienā, kad ir tiek apskatīta interneta veikala mājas lapa. Ja precei ir paredzēta speciāla cena (speciālais piedāvājums), tad speciālā piedāvājuma spēkā esamības termiņš un speciālā cena tiek norādīts pie attiecīgās preces.

 5. Preces apmaksas kārtība ir atrunāta sadaļā „Apmaksa un piegāde”  

 6. Preces piegāde un izmaksas ir atrunāta sadaļā „Apmaksa un piegāde”

 Līguma noteikumiem neatbilstoša prece

7. Ja klients uzskata, ka tas ir saņēmis preci, kas neatbilst līguma noteikumiem, klientam ir tiesības pieteikt prasījumu pārdevējam atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajai kārtībai. Prasījums iesniedzams brīvā formā vai aizpildot veidlapu.

 8. Šo noteikumu 7.punktā prasījuma ietvaros klients ir tiesīgs pieprasīt, lai pādevējs veic vienu no šādām darbībām:

8.1.attiecīgi samazina preces cenu;

8.2.bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;

8.3.apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

8.4.atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu, izņemot gadījumus, kad preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar ietekmēt klienta iespējas preci lietot.

9. Prece uzskatāma par neatbilstošu līguma noteikumiem, ja:

9.1. tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu klients var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu un jebkurus, īpaši reklāmā vai preces marķējumā sniegtus publiskus paziņojumus par noteiktām preces īpašībām;

10.2. tā nav derīga mērķiem, kādiem preces ar šādu nosaukumu un aprakstu parasti tiek izmantotas;

10.3. tā nav derīga mērķiem, kuriem klients izvēlējies preci un kurus tas norādījis Pārdevējam, slēdzot līgumu, kā arī, kad Pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus īpašus mērķus un klientam nebija pamatota iemesla paļauties uz Pārdevēja kompetenci un spriedumu;

10.4. tā neatbilst pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja sniegtajam preces aprakstam un īpašībām, kuras līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs norādījis, izmantojot preču paraugus vai modeļus.

10.5. tā nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;

10.6. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

10.7. ja tās neatbilstības iemesls ir preces nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana un preci ir uzstādījis pārdevējs vai pārdevēja nolīgta trešā persona vai klients saskaņā ar nepareizu (neprecīzu) vai valsts valodā netulkotu lietošanas pamācību (instrukciju).

 11. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt klienta iespējas preci izmantot, klients nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

 12.  Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta preces un par 10 kilogramiem smagākas preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai līguma atcelšanai nogādā Pārdevējs uz sava rēķina. Ja Pārdevējs atsakās nogādāt preci, klients ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz Pārdevēja rēķina."

 Atteikuma tiesības un līguma atcelšana

 13. Atteikuma tiesības un to izmantošana, veicot pirkumus www.games4you.lv

13.1. Klientam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma 14 kalendāra dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, ja par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā, izmantojot patērētāja kreditēšanas līgumu, vai no dienas, kad klients ir saņēmis preci.

13.2.Klients nevar izmantot atteikuma tiesības gadījumos, kad prece tiek izgatavota pēc klienta norādījumiem, tā ir neatvietojama, preci pēc tās rakstura nevar atdot atpakaļ vai tā ātri bojājas vai ir ātri izlietojama.

13.3. Atteikuma tiesību izmantošanai, klientam ir jāaizpilda atteikuma veidlapu, kurā minēts ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts.

13.4. Klientam rakstveida atteikumu jāadresē Pārdevējam, kura nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. Atteikuma veidlapu var nosūtīt šādā veidā:

13.4.1.piegādāt personīgi Pārdevēja veikalā;

13.4.2. nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē;

13.5. Klientam ir pienākums septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot Preci Pārdevējam. Pārdevējs septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas atmaksās klientam to naudas summu līdz ar visiem procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Ja klients izmanto atteikuma tiesības, pamatojot to ar preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, un preci vai lietu atdod par saviem līdzekļiem, tad pārdevējs septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas kompensēs klientam arī ar preces vai lietas atdošanu saistītās izmaksas.

 13.6. Klients ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Klients nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja Pārdevējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 13.7. Gadījumā, ja prece ir izgatavota pēc klienta pasūtījuma vai ir tāda, par kuru atteikuma tiesības nav izmantojamas un klients pirkuma finansēšanai ir noslēdzis kreditēšanas līgumu un izmanto atteikuma tiesības kreditēšanas līguma laušanai, Pārdevējs ir tiesīgs:

13.7.1. nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma, kas noslēgts ar attiecīgo klientu, par to Klientam nosūtot rakstveida paziņojumu uz pirkuma līgumā norādīto klienta adresi. Līgums uzskatāms par lauztu un paziņojums par līguma laušanu uzskatāms par saņemtu 5 (piektajā) dienā no tā nodošanas pastā. Līguma laušanas gadījumā klientam ir pienākums atgriezt Pārdevējam preci 7 dienu laikā no dienas, kas spēku zaudējis šis līgums, ne sliktākā stāvoklī, kādā tas to ir saņēmis no Pārdevēja, kā arī kompensēt Pārdevējam starpību starp preces vērtību pirkuma līguma noslēgšanas dienā un preces atgriešanas dienā;

13.7.2. pieprasīt no Klienta summu, ko Pārdevējam bija pienākums atgriezt Klienta kreditoram sakarā ar atteikuma tiesību izmantošanu un kreditēšanas līguma laušanu. Šādā gadījumā klientam ir pienākums samaksāt Pārdevējam šajā punktā minēto summu 5 (piecu) dienu laikā no atteikuma tiesību izmantošanas dienas un Pārdevēja pieprasījuma saņemšanas dienas.

 13.8. Gadījumā, ja klients pirkuma finansēšanai ir noslēdzis kreditēšanas līgumu un izmanto atteikuma tiesības kreditēšanas līguma laušanai, ar dienu, kad spēku zaudē attiecīgās preces kreditēšanas līgums, spēku zaudē arī līgums par preces iegādi un Klientam ir pienākums 7 dienu laikā no dienas, kas spēku zaudējis šis līgums, atgriezt preci ne sliktākā stāvoklī, kādā tas to ir saņēmis no Pārdevēja, kā arī kompensēt Pārdevējam starpību starp preces vērtību pirkuma līguma noslēgšanas dienā un preces atgriešanas dienā;

 Citi noteikumi

 14. Klients ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Klients nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja Pārdevējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 Garantija

15. Pārdevējs nodrošina precei garantiju divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Garantija tiek sniegta rakstveidā, garantijā tiks norādīti  nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā informācija. Garantijas apjoms dažādām precēm var atšķirties.